X
تبلیغات
ماشين آلات ساختماني

ماشين آلات ساختماني
[ یکشنبه نوزدهم آذر 1391 ] [ 9:11 ] [ رضا برومند عليزاده ]

           بیل های مکانیکی

بیل های مکانیکی از اولین ماشین آلات مدرن ساختمانی است که درعملیات خاکی بکاررفته است بیل های مکانیکی عمدتا" برای گودبرداری درخاک و بارکردن آن با کامیون یا تریلی و یا تسمه نقاله ها بکار میرود انواع پرقدرت آن قادر به گودبرداری درتمام انواع خاکها بجز صخره سنگها بدون تخریب اولیه میباشد.
بیل های مکانیکی ازسه قسمت اساسی تشکیل شده است : ارابه – قسمت اتاقک گردان روی ارابه وقسمت الحاقی جلوی ماشین .

ارابه یا شاسی 

شاسی به دونوع تقسیم میشود شاسی چرخ زنجیری شاسی چرخ لاستیکی ( کامیون )
شاسی چرخ زنجیری با ثبات و قابل اطمینان برای اتاقک چرخنده فوقانی ایجاد میکند و قابلیت تحرک بسیارخوبی در محل خاکبرداری ایجاد میکند درضمن به دلیل سطح وسیع چرخها فشارکمی برروی خاک ایجاد میکند که امکان کار بر روی خاکهای سست را فراهم میکند درمواردی که برحسب نوع خاک اصطحکاک بیشتری مورد نیازبوده و مسئله لغزندگی وجود داشته باشد نقش زنجیر در ماشین اهمیت پیدا میکند درعوض اینگونه بیلها سرعت کمی دارند.

شاسی های چرخ لاستیکی دارای سرعت حرکتی بیشتری بوده ولذا برای کارهای کوچکی که تعداد سفرزیاد بوده وسطح راه مورد استفاده محکم باشد مفیدترند این نوع شاسی خود بر دو نوع است : نوع خود متحرک که از اتاقک فرمان میگرد و نوع دیگر که درقسمت عقب کامیون نصب میشود وآن را کامیونی میگویند.
سرعت نوع اول 50 وسرعت نوع دوم 80کیلومتر درساعت میرسد .

انواع بیلهای مکانیکی:
الف- بیل مکانیکی با جام معکوس
به این بیل اسامی متعددی داده می شود از قبیل:کج بیل – بیل پشت خم وبیل کششی. این بیلها در دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی هستند و برای حفاری مناسبند.ب- بیل مکانیکی با سیستم کابلی
این بیل مکانیکی عبارت است از اطاقک گردانی که سوار بر چرخها بوده ودر انتهای جلویی آن بیل متصل شده است. این بیل در دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی می باشند.


ج- بیل کششی (دراگلاین)
بیل کششی دراگلاین ازیک اطاقک فرمان – جرثقیل – جام بیل کششی و کابلهای لازم جهت کنترل قسمتهای مختلف تشکیل شده است.بیل کششی قادر است در سطوح خیلی بالاتر و خیلی پایینتر از سطح اتکاء خود است ودر انواع زمینهای مورد استفاده قرار می گیرد. بازوی طویل آن برای حفاری و تخلیه مواد کنده شده مفید بوده و زمان سیکل کار کوتاه از محاسن این ماشین میباشد.


د- جرثقیل
جرثقیل تشکیل شده از اطاق فرمان ویک تیر بلند مشبک وقلب جرثقیل و معمولا برای باند کردن اجسام سنگین وحرکت دادن آنها بکار میرود. با اتصال دستگاههای مختلف به انتهای تیر مشبک بلند جرثقیل می توان از استفاده های دیگری نمود. جرثقیل ها هم بر دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی می باشند که امروزه بیشتر هیدرولیکی می باشند.

[ یکشنبه نوزدهم آذر 1391 ] [ 8:56 ] [ رضا برومند عليزاده ]

اسکریپر

اسکریپرماشینی است که عمل بارگیری وحمل وتخلیه مواد خاکی در مسافتهای متوسط وزیاد را به تنهایی انجام می دهد.

اسکریپرازسه قسمت اصلی تشکیل شده است : قسمت بارگیر (جام ) دیوار جلویی قسمت بارگیرودیواره عقب جام یا دیواره تخلیه قسمت جام که معمولا سربازاست دارای یک تیغه برنده قابل تعویض درقسمت پایین میباشد این تیغه درحین بارگیری به داخل خاک نفوذمیکند وبا برش خاک آنرا به داخل جام هدایت میکند . این قسمت قابل حرکت بوده ومیتواند پایین وبالابرود دراسکریپرها ی دارای بالابر قسمت بالابرجانشین دیواره جلویی جام میشود دیواره عقب جام یا دیواره تخلیه قابلیت حرکت به عقب وجلورا دارد که با هل دادن خاک به تخلیه بارکمک میکند.

انواع اسکریپرها:

اسکریپرها به دودسته موتوردار وبدون موتور تقسیم میشوند امروزه نوع بدون موتورکمترمورد استفاده قرارد میگیرد اغلب اسکریپرها تک محور بوده وتعادل آن ووزن بارآن توسط تراکتورمتصل به آن حمل میشود تراکتورهایی که این اسکریپرها را میکشند ممکن است چرخ لاستیکی وچرخ زنجیری باشند بعضی دیگر قسمتی ازیک تراکتوراسکریپرها هستند بدین معنی که یک تراکتورتک محوره یک اسکریپر تک مجوره رامیکشد اسکریپرها یی که دومحوردارند به وسیله تراکتورهای زنجیردار کشیده میشوند زیرا اینگونه تراتورها نمی توانند بارقائم را تحمل کنند بنابراین نمی توانند اسکریپرها یک محوره را بشکند امروزه بندرت ازاسکریپرها چرخ زنجیری استفاده میشود اسکریپرها یی که توسط تراکتورچرخ لاستیکی کشیده میشوند .

به انواع زیرتقسیم بندی میشوند:

۱) تک موتوره دومحوره

۲) سه محوری

۳) دودیفرانسیل

۴) اسکریپرهای دوموتوره ( TANDEM-POWERED)

5) اسکریپرهای دارای بالابر(ELEVATING)

6) فشاری – کششی (PUSH – PULL)

اسکریپرهای تک موتوری دومحوری ازیک تراکتورتک محوره استفاده میکنند وبه دلیل مسئله تعادل این تراکتوربدون اسکریپرمربوطه قادربه حرکت نیست.

·   اسکریپرهای سه محوری توسط یک تراکتورکشیده میشوند.

·   ماشنیهای چند دیفرانسیلی دارای چرخهای گردنده دراسکریپرودرتراکتورهستند.

·   اسکریپرهای دوموتوره دارای موتورهایی چداگانه برای حرکت اسکریپروچرخهای گردان آن میباشد.

اسکریپرهای دارای بالابردارای یک بالابرنردبانی درجلوی جام بوده ودرعمل کندن وانتقال مواد کنده شده به داخل جام کمک میکند دراین نوع اسکریپرها به دلیل قدرتی که بالابربه اسکریپرمیدهد به تراکتورکمکی جهت بارگیری احتیاجی نیست.

اسکریپرهای فشاری ـ کششی دارای قلابی در عقب و زائده ای در جلوی ماشین هستند که آنها را قادر می سازد با یک اسکریپر دیگر در بارگیری همکاری کنند. اسکریپرهای چند جامی چند موتوری چنانکه از نامشان بر می آید تعدادی اسکریپرهای موتوردار متصل به هم هستند که نوعی قطار اسکریپر ایجاد می نمایند. این ماشینها قادرند مقدار زیادی مواد خاکی راتحت شرایط مناسب جابجا نمایند

تیغه های برنده

تیغه های برنده اسکریپرها از قطعات تیز متعددی تشکیل می یابند که به انتهای جلویی جام (مخزن بارگیر) پیچ شده اند. در سیستم استینگر قسمت وسطی تیغه بیش از قسمتهای کناری بیرون آمده است. در سیستم برشی طراز تمام قسمتهای تیغه به یک اندازه امتداد یافته اند. سیستم استینگر بیشتر به کار می رود چون ایجاد نیروی نفوذ کننده و برشی بیشتر می نماید. بعضی اوقات به دلیل فوق از تیغه های منحنی استفاده می شود. سیستم تیغه طراز وقتی به کار می رود که امکان شکستن تیغه وجود دارد و همچنین از این سیستم برای تمیز کاری آخر کار استفاده می شود. تیغه های دندانه دار هم برای کارهای سنگین تر موجودند. اسکریپرهای دارای بالا بر، معمولاً دارای دندانه ای اضافی هستند که به انتهای تیغه عادی مانند اغلب ماشین آلات خاکبرداری، متصل شده است.

[ یکشنبه نوزدهم آذر 1391 ] [ 8:50 ] [ رضا برومند عليزاده ]

گریدر

گریدربرای تنظیم شیب شکل دادن شیب ها تسطیح دامنه خاکریزها وخاکبرداریها کندن جوی ومخلوط کردن وپراکندن مخلوط خاک ومواد قیری بکارمیرود ازاین ماشین الات درساختن راهها وسایر عملیات ساختمانی استفاده میشود این دستگاه دربه هم زدن وبرداشتن لایه های سست وسطح زمین هم به کارمیرود

تیغه گریدر دارای لبه قابل تعویض میباشد درحالات مختلفی نسبت به ماشین می تواند قرارگیرد زاویه تبغاه رامیتوان تغییرداد بطوریکه بتوان گریدر را برای حمل مواد یا کندن جوی بکاربرد زاویه جلودرحالت حمل مواد بکارمیرود که دربرشهای سطحی ومخلوط کردن مواد مورد استفاده قرارمیگیرد زاویه عقب باعث زیاد شدن قدرت حفاری شده ولی سبب میشود که مواد حفاری شده احیانا ازروی تیغه سرریزنماید

چرخهای جلو می توانند به طرفین خم شوند وبدین ترتیب نیروی حالصه ازفشار خاک برتیعه مایل شده را خنثی نماید وبه گردش گریدر هم کمک کند شاسی های کمرشکن نیزدرساختمان بعضی انواع گریدربکارمیرود که باعث ازدیاد قابلیت مانور ماشین وکاربردهای آن میشود

درحالیت مستقیم حالت (A) ماشین درحالت معمولی کارمیکند درحالت مفصلی حالت (B) گریدر میتواند شعاع گردش خیلی کوچکی کسب کند درحالت ز چرخای عقب روی زمین محکم مستقربوده ودرهمان حال ماشین میتواند با تیغه به کندن جوی وکنارجاده وغیره مشغول شود گریدرهای مدرن مجهزبه دستگاه کنترل تیغه اتوماتیک هستند که دقت کارآنها برای تنظیم شیب بسیارزیاد است سیستم این دستگاهها که بیشتر هیرولیکی والکترونیکی است مجهز به یک دستگاه حساس است که یک سطح یا امتداد ثابت را دنبال کرده وردمواقع لزوم بطور اتوماتیک تیغه را بلاوپایین میبرد تاشیب مطلوب بدست آید

عملیات با گریدر:

الف) پخش کردن مواد خاک

ازمهمترین عملیات گریدر پخش کردن مواد ومصالح خاکی درسطح زمین است البته مقدار مواد جابجا شده به ظرفیت گریدر بستگی دارد ظرفیت گریدر تابع عواملی مانند قدرت موتورکشش ماشین اندازه وارتفاع تیغه میباشد مقدار موادی که گریدرمیتواند جابجاکند بسیارکمترازبولدوزراست بنابراین بهتراست موادی که باید توسط گریدر جابجا وتوزیع شود قبلا توسط ماشین آلاتی مانند بولدوزربرروی زمین پخش شده باشد تاارتفاع توده خاکی خیلی زیاد نباشد

ب- حمل مواد به کنارجاده

باتغییر زاویه تیغه گریدرقادرخواهد بودکه موادخاکی را به کنارمسیرحرکت هدایت کند دراین حالت موادخاکی درانتهای عقب گریدر انباشته شده ویک توده خاکی طولی درامتداد مسیرحرکت گریدر قرارگیرد زیرا درغیراینصورت قدرت کشش ماشین کم میشود وزاویه حمله به تیغه گریدر نیزتغییر میکند

ج- شیب بندهای دقیق

برای شیب بندهای دقیق باید تیغه را با زاویه کوچکی نسبت به امتداد قائم ثابت کرد وارتفاع تیغه ازسطح زمین باید طوری باشد که برآمدگی کوچک را بریده وگودالها را پرنماید بدین منظورهمواره باید مقدار موادخاکی درجلوی تیغه گریدرموجود باشد

د- کندن جوی

گریدر رامیتوان برای کندن جویهای 7شکل وذوزنقه ای شکل به کاربرد ماکزیمم عمق جوی حدود 3 فوت ( یک متر) وعرض آن حدود4فوت است برای جویهای باابعاد بزرگتربهتراست ازخندق کن وبیل مکانیکی وسایل حفاری استفاده کرد

ه – بریدن وتراشیدن ترانشه ها

با تغییر زاویه گریدر وعمودکردن یا شیب زیاد لبه تیغه نسبت به سطح افق میتوان با حرکت درجهت طول ترانشه لبه های آنرا تراشید

البته دومسئله را باید درنظرگرفت اول اینکه نوع مصالح ترانشه ها سنگی وصخره ای نباشد چون به لبه تیغه آسیب رسانده ویا عمل تراشیدن را غیرممکن میسازد مسئله دوم تراشیدن قسمت های پایین ترانشه ومرتب کردن آنها است تادرهنگام تراشیدن قسمت های بالای ترانشه مانع حرکت گریدرنشوند

 

[ یکشنبه نوزدهم آذر 1391 ] [ 8:35 ] [ رضا برومند عليزاده ]

غلتک ها ( COMPACTORS )

مهمترین مسئله در راهسازی میزان دانسیته و مقاومت لایه های راه میباشد این مقادیر باید درحد مطلوب باشد تا سطوح مختلف جاده در اثر تنش های وارده ناشی ازعبور بار تغییر شکل نداده و بتواند تحمل جذب وانتقال بار را از لایه های بالاتر به پایین تر داشته باشد براین منظور باید لایه های مختلف راه را تاحد قابل قبولی متراکم نمود.
نمود تراکم عبارتست از ازدیاد دانسیته خاک ازطریق نزدیک کردن ذرات و دانه های خاک به یکدیگر که معمولا با خارج کردن هوا ازفضاهای خالی بین ذرات خاک انجام میگیرد متراکم کردن خاک باعث اضافه شدن مقاومت خاک کم شدن قابلیت تغییر حجم کم شدن قابلیت نفوذپذیری خاک میگردد میزان تراکم پذیری خاک به دانسیته اولیه خاک خواص شیمیایی و فیزیکی خاک (نظیر توزیع دانه بندی چسبندگی وغیره) درصد رطوبت نوع و میزان نیروی متراکم کننده دارد

انواع غلتکها :
1- غلتکهای پاچه بزی TAMPING FOOT ROLLERS- SHEEPS FOOT ROLLERS
2- غلتکهای شبکه ای GRID MESH ROLLERS
3-  غلتکهای ارتعاشی VIBRATORY MESH ROLLERS
4- غلتکهای فولادی صاف SMOOTH STEEL DRUM
5-  غلتکهای پنوماتیک PNEUMATIC ROLLERS
6- غلتکهای کفشک دار SEGMENTED PAD ROLLERS
7- بولدوزرهای متراکم کننده SOIL COMPACTORS

غلتکهای پاچه بزی

 غلتکهای پاچه بزی دارای استوانه ای مجهز به تعدادی پایه های بیرون آمده است واین پایه ها که به پاچه بزی موسومند به عمل تراکم کمک میکنند وجه تسمیه پاچه بزی این است که عمل کوباندن این غلتک شبیه اثری است که یک گله گوسفند یا بز برروی زمین برجای می گذارد این غلتک عمل تراکم را با استفاده ازفشار استاتیکی و همچنین کنترل انجام میدهد این غلتکها معمولات دارای چندین استوانه بوده وبه صورت جفتی هم بکارمی رود.

 

غلتکهای شبکه ای

این نوع غلتکها با سرعت نسبتا" زیاد قادربه کاربوده ودرحین عمل خاک را پراکنده نمی کنند این غلتکها برای خرد کردن قطعات کلوخه خاکهای چسبیده مناسب میباشند همچنین ازاین غلتک میتوان برای خرد کردن ومتراکم نمودن سنگهای نرم استفاده کرد.

غلتکهای لرزنده

انواع معینی ازخاک مانند ماسه شن وسنگهای درشت عکس العمل بسیارخوبی درمقابل تراکم تولید شده بوسیله ترکیب فشاروارتعاش ازخود نشان می دهند هنگامی که خاک مرتعش میشود ذرات تغییر محل داده وجهت افزایش وزن مخصوص توده به ذرات مجاورشان نزدیکتر میشوند.غلتکهای لرزنده در اندازه های مختلف ازغلتک کوچک دستی باصفحه فلزی لرزان تا غلتکهای بزرگ خودرو که دارای استوانه های صاف یا پاچه بزی یا کفشک دار میباشند موجود هستند بسیاری ازانواع این غلتکها دارای فرکانس ودامنه نوسان قابل تنظیم میباشند تاعمل تراکم بدلخواه انجام پذیرد این غلتکها درحین کوبیدن خاک مقداری از رطوبت خاک را نیزکم می کنند که این عمل درمورد تراکم خاکهای مرطوب مزیت محسوب میشود نیروی متراکم کننده غلتکهای لرزنده اساسا ناشی از ارتعاش و وزن استاتیکی غلتک میباشد.

غلتک های دارای چرخ فولادی صاف                                                                                      

این نوع غلتکها هنوز هم به طور وسیع درعملیات ساختمانی به کار میروند این غلتکها جهت متراکم نمودن سطح آسفالت جاده ها مورد استفاده قرار میگیرد این نوع غلتکها دارای انواع متفاوتی هستند که متداول ترین آنها عبارتنداز: غلتک سه چرخ ( دومحوری ) غلتک دومحوری تاندم و غلتک سه محوری تاندم.

غلتک های پنوماتیک ( چرخ لاستیکی )

این غلتک ها مسطح بوده وقوانین اعمال فشاردرمورد تراکم خاکهای زیرسطح درباره آنها صادق است بعضی ازاین غلتکها خود محرک بوده وبعضی دیگر ممکن است توسط ماشین آلات دیگر کشیده شوند.غلتکهای پنوماتیک دردونوع اصلی غلتک چند چرخ وغلتک پنوماتیک سنگین موجود میباشند ازغلتک های سنگین پنوماتیک درمتراکم کردن لایه های ضخیم خاک استفاده میشود غلتکهای چند چرخ برای انجام کارهای پایانی و سطوح آسفالت و خاکریز سدها استفاده میشود.


غلتک های دارای صفحات فولادی ( کفشکدار )

این نوع غلتک ها شبیه به غلتکهای پاچه بزی بوده و فقط به جای پایه های پاچه بزی صفحات نسبتا بزرگتر فولادی برروی استوانه غلتک سوار شده اند این نوع غلتک ها درحین عمل تراکم اختلال کمتری درسطح خاک ایجاد می نمایند.

بولدوزرهای متراکم کننده

این بولدوزهای دارای چرخهای فلزی با زائده های پاچه بزی هستند به طوری که می توانند درزمان هل دادن خاک های سست خاکهای زیرین را متراکم کنند لازم به تذکر است که این ماشین های صرفا برای متراکم نمودن خاک به کارنمی روند بلکه درموارد خاصی مانند توده کردن خاکهای سست درضمن انجام کار مسیر راه را بازکرده و کار راحت تر انجام میگیرد کلیه مشخصات تراکتورها و غلتکهای پاچه بزی برای این ماشین صادق است.

 

[ یکشنبه نوزدهم آذر 1391 ] [ 8:28 ] [ رضا برومند عليزاده ]

بلدوزر

بولدوزر از مهم ترین ماشین آلات راهسازی و ساختمان سازی است که دارای کاربردهای متعددی است . هدف اولیه بولدوزر به جلو راندن و یا کشیدن اقسام بارها می باشد . بر روی بولدوزر انواع لوازم مکانیکی را میتوان نصب کرد لوازمی از قبیل : بیل های مکانیکی ، ریپرها ، تیغه های بولدوزر ، دکل های لوله گذار جانبی ،کج بیل ها ،نهرکن ها و غیره. به علاوه از بولدوزر استفاده دیگری هم می کنند نظیر کشیدن اسکریپر واگن . بولدوزرها از موتورهای دیزل که معمولا توربو شارژ هستند نیرو می گیرند و در انواع استاندارد و دنده اتوماتیک موجود هستند همچنین کنترل آنها به صورت کنترل هیدورلیک و دنده اتوماتیک است.

کاربرد

بولدوزرها موارد استفاده فراوانی دارند که ازجمله میتوان به موارد زیراشاره کرد:
۱-تسطیح زمین و پاک سازی آن از بوته ها و کنده های درخت
۲-ایجاد راههای اولیه درکوهستانها و زمینهای سنگ لاخی
۳-جابجا کردن توده خاک به صورت فشار دادن در حجم های زیاد
۴-کمک به هل دادن اسکریپرها
۵- پخش کردن خاک در خاکریزها
۶-پشته کردن خاک در کنار نهرهای ایجاد شده
۷- تسطیح و پاک سازی بقایای مانده از عملیات ساختمانی
۸-نگهداری راههای موقت خاکی
۹-پاک سازی گودالهای کف معادن

انواع بولدوزرها
الف – بولدوزرهای چرخ زنجیری

بولدوزرهای چرخ زنجیری انواع مختلفی دارد این بولدوزرها معمولا برحسب اندازه ، وزن و قدرت طبقه بندی می شوند . در بسیاری از پروژه ها مقدار وزن بولدوزر چرخ زنجیری مهم است زیرا مقدار حداکثر نیروی کششی که یک دستگاه بولدوزر می تواند به وجود آورد بدون توجه به قدرت تولیدی موتور آن به حاصل ضرب مقدار وزن درضریت کشش سطح جاده ای که روی آن کار میکنند محدود می باشد . وجود زنجیره ها باعث میشود که بولدوزر بتواند در زمینهای با مقاومت فشاری کم و قدرت کششی مناسب فعالیت داشته باشد

ب- بولدوزر چرخ لاستیکی

بولدوزر چرخ لاستیکی از این جهت ساخته شده که سرعت بیشتری در کشیدن و هل دادن اسکریپرها و کارهای نظیر آن داشته باشد این نوع ماشین ها در انواع دو چرخ و چهار چرخ وجود دارد نوع دو چرخ آن حتما باید با یک ماشین دیگر نظیر اسکریپر کار کند تا بتواند تعادل خود را حفظ کند . نوع چهار چرخ آن در دو نوع یک دیفرانسیل و دو دیفرانسیل موجود است . با این همه آسیب پذیری لاستیکهای این ماشینها در موقع کار در زمینهای دارای سنگهای تیز که باعث بریده شدن لاستیک میشود ، استفاده از آن را درا ین نوع زمینها محدود می کند . البته زنجیرهای سیمی مخصوص جهت حفاظت لاستیکها وجود دارد که میتوان برای ازدیاد اصطحکاک لاستیکها با سطح زمین، آنها را بکار برد.

 

نکات و قوانین ايمنی و فنی بلدوزر

رعايت قوانين ايمنی براي بهره برداری بهتر از كيفيت دستگاه اپراتور دستگاه می بايست علاوه بر آشنايی با طرز كار دستگاه با رعايت قوانين ايمنی در بكارگيری از دستگاه كاملاً آشنا باشد.

در صورت بی احتياطی توسط اپراتور بروز حوادث و صدمه به دستگاه دور از انتظار نيست . لذا آموزش اپراتور در رعايت نكات ايمنی از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد.

الف . قوانين كلی ايمنی :

۱- اپراتور هر دستگاه بايد بطور جداگانه با كاربرد و نحوه سرويس و نگهدار دستگاه و رعايت مسائل ايمنی دربرگيرنده آن آموزش داده شود.

۲- استفاده از اپراتور هاي غير مجرب در دستگاه ممنوع می باشد. كار آموز اجازه استفاده از دستگاه را ندارد مگر آنكه توسط يك اپراتور ماهر هدايت شود.

۳- استفاده از لباس و كفش ايمنی مناسب.

۴- اپراتورها در حين خستگی و يا عدم تعادل ذهنی اجازه استفاده از دستگاه را ندارند.

۵- رعايت قوانين حين انجام كار از بروز حوادث پيشگيری مي كند.

۶- سوخت – روغن ، ضديخ و باطري جزء مواد خطرناک می باشند. از نزديک كردن آنها به آتش خودداری كنيد.

ب . قبل از شروع بكار

۱- ابتدا جايی كه در آن شروع بكار می كنيد را از نظر موقعيت و نوع خاک و وجود مواد خطرناک در محيط اطراف بررسی كنيد تا بهترين روش را برای كار خود استفاده كنيد.

۲-‌‌ ابتدا روش استفاده از كپسول های آتش نشانی‌ را بياموزيد تا درمواقع ضروری به نحو احسنت از آن استفاده كنيد.

۳- دستگاه را از بابت نشت گازوئيل و روغن سيستم هيدروليک بررسی كنيد در صورت بروز اشكال نسبت به رفع آن اقدام نمائيد.

۴- سطح گازوئيل در باک و روغن موتور را بازديد كنيد در صورت نياز كمبود آنرا سرريز كنيد و مطمئن شويد كه در نهايت درب آنها كاملاً سفت بسته شود.

۵- كليه مواد اشتعال زا از جمله كاغذ، پارچه و غيره را از اطراف موتور بيرون بريزيد.

۶- صندلی را تنظيم كنيد تا بتوانيد براحتی روی آن بنشينيد.

۷- قبل از روشن كردن موتور مطمئن شويد كه تمام اهرم ها در حالت خلاص می باشند.

۸- پس از روشن كردن موتور قبل از شروع به كار موارد زير را كنترل كنيد:

- بررسی عملكرد صحيح آمپرها

- بررسي عملكرد كليه اهرم‌ها ، پدال (در هنگام بررسی دسته دنده را در حالت خلاص قرار دهيد.) --دستگاه را در يك محيط مطمئن آزمايش كنيد. نحوه درگيری دنده ها از سبک به سنگين و ترمز را آزمايش كنيد.

- با دقت دود خروجی از اگزوز و صداهای غير عادی در موتور را بررسی كنيد.

ج. در حين انجام كار

۱- ابتدا روی صندلی مستقر شويد. از بكارگيری دستگاه در حال ايستاده يا دور از صندلی پرهيز كنيد.

۲- هنگام كار تيغه را ۴۰۰ تا ۵۰۰ ميليمتر از سطح زمين بالا قراردهيد تا كاملاً به آن مسلط شويد.

۳- از دستگاه بايد به طرز صحيح استفاده شود. از بكارگيري موارد زير پرهيز كنيد.

- گاز دادن بيش از حد

- بطور ناگهانی روشن و خاموش كردن ، ترمز كردن يا چرخيدن

- روشن گذاشتن موتور در دور آرام به مدت طولانی

- سردادن دستگاه

۴- در هنگام عبور از موانع و مسيرهاي پررفت و آمد دقت كنيد.

۵- تغييرات در آمپرها ، صدا ، لرزش و رنگ دود خروجی اگزوز را با دقت بررسی كنيد.

۶- درصورت خرابی دستگاه بطوريكه نياز به بكسل كردن باشد از بكسل مناسب استفاده كنيد.

د. پس از اتمام كار

۱- پس از پايان كار دستگاه را در وضعيت خلاصي قراردهيد و تيغه و ريپر را هم سطح زمين بگذاريد. كليه ليورها را قفل كنيد و موتور را خاموش كنيد.

۲- ماشين بايد در يك سطح هموار و مطمئن پارك شود.

در صورتيكه دستگاه در شيب مي بايست پارك شود با استفاده از دنده پنج آنرا مهار كنيد.

 

.: Weblog Themes By Pichak :.

Blog Custom
Archive
Menu